Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie Rejestracji Online

W związku z zamiarem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH S.C. M. KABACIŃSKA, B. ŻEGLEŃ z siedzibą w 34-400 NOWY TARG, ul. WŁADYSŁAWA ORKANA 19, NIP: 7352055363, REGON: 490786080, nr w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000005991
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Paweł Tylka, e-mail: inspektor@labnowytarg.pl, tel.+48 514 056 733
 3. Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6. ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w celu przeprowadzenia procesu zarezerwowania dogodnego terminu, w którym Administrator umożliwi rejestrację Pani/Pana danych, koniecznych do wykonania badania laboratoryjnego.
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Laboratorium Analiz Lekarskich s.c., posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu.
 5. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Laboratorium Analiz Lekarskich s.c., posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu.
 6. Dane będą przechowywane do terminu wyznaczonego przez Panią/Pana w systemie Rejestracji Online a następnie najpóźniej 12 godzin po tym terminie będą anonimizowane. Pozostanie tylko informacja o dacie i godzinie wizyty dla celów statystycznych bez żadnego powiązania z danymi klienta.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Laboratorium Analiz Lekarskich s.c. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi proces zarezerwowania terminu rejestracji.
 10. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.